Jean Barois

PDF-file by Roger Martin du Gard

Jean Barois PDF ebook download جدای از زیبایی رمان چیزی که بسیار جالب بود شباهت زیاد بحث های نظری رمان با بحث های نظری دور و اطراف خودم و در عین حال تفاوت فضای اجتماعی حاکم بر این بحث هاست.
این رمان به زیبایی و با دقت خوبی شرایط و فضای فکری ای را که در اواخر قرن 19 و اوایل قرن 20 فرانسه امکان بروز شک به باورهای کاتولیسیسم را فراهم کرد و همچنین ریشه های حفظ ایمان در آن شرایط را به نمایش میگذارد. همین مسأله است که می گذارد در جای جای رمان نیم نگاهی هم به شرایط ایران و اوضاع خودمان داشته باشیم
اگر به واقع گرایی این رمان بتوان یقین داشت، ژان باروا بی شک نشان میدهد که در مقایسهبا جدال به تصویر کشیده شده، جدال فکری ما ملعبه ای بیش نیست...

eBook Jean Barois

FilenameFormatSizeDownload
jean_barois.pdfPDF2 Mb
jean_barois.rarRAR-archive1.8 Mb
jean_barois.torrenttorrent0.08 Mb