എംടിയുടെ കഥകൾ | MT yude kadhakal

PDF-file by M.T. Vasudevan Nair

എംടിയുടെ കഥകൾ | MT yude kadhakal PDF ebook download മനസ്സിൽ തങ്ങി നില്ക്കുന്നതും, വെറുതെ വായിച്ചു തള്ളാവുന്നതുമായ കുറെ കഥകൾ. കൂട്ടത്തിൽ "നിന്റെ ഓർമ്മയ്യ്ക്ക് ", "ഓപ്പോൾ ", "വളർത്തുമൃഗങ്ങൾ ", "മുൾക്കിരീടം ", "ഷെർലക്ക് ", "കാഴ്ച ", "കുട്ട്യേടത്തി " എന്നിവ അവിസ്മരണീയങ്ങളാണ് .

eBook എംടിയുടെ കഥകൾ | MT yude kadhakal

FilenameFormatSizeDownload
.pdfPDF3.7 Mb
.rarRAR-archive3.33 Mb
.torrenttorrent0.08 Mb