کلاه کلمنتیس

PDF-file by Milan Kundera

کلاه کلمنتیس PDF ebook download این نوشته ی میلان کوندرا در یک مجموعه از کارهای کوتاه او، توسط احمد میرعلایی ترجمه شده و به نوعی معرفی کوندرا در بین خوانندگان فارسی زبان است چرا که پیش از "کلاه کلمنتیس"(1364)هیچ نوشته ای از کوندرا به فارسی برگردانده نشده بود.
(لطفن اینجا را بخوانید)
https://www.goodreads.com/author_blog...

I like Kundra because he doesn’t imprison me in a fastened frame of a classic narration. Reading Kundra seems as if you meet an old friend after ages in a cafe shop, and while she/he relates her / his life story, you zip your coffee, listen to the cafe music, hear some chats and laughs at nabouring tables, look at the peddlers at side walk, or a passing tramvay, … as life is flowing around, ….

کوندرا را به این دلیل بسیار دوست دارم که مرا در چهارچوب بسته ی یک روایت زندانی نمی کند. خواندن کونرا مثل این است که دوستی را پس از سال ها در یک کافه ملاقات کنید و در حالی که به قصه ی روزگار رفته ی او گوش می دهید، قهوه تان را می نوشید، به موسیقی که از بلندگوی کافه پخش می شود، گوش می کنید، گهگاه متوجه ی صحبت ها و خنده هایی از میزهای کناری می شوید، صدای عبور و مرور خیابان در پس پشت این همه جاری ست، دوره گردی چیزی می فروشد، عبور تراموای، و همه چیز، درست مثل خود زندگی، ...

eBook کلاه کلمنتیس

FilenameFormatSizeDownload
1705160415751607.pdfPDF4.1 Mb
1705160415751607.rarRAR-archive3.69 Mb
1705160415751607.torrenttorrent0.08 Mb